ANBI

terug naar contact

ANBI

De Stichting die het werk van de Nederlandse White Eagle Lodge ondersteunt, is een zogenoemde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI status brengt voor u mee, kort gezegd, dat al uw giften en bijdragen aan de Stichting voor u fiscaal aftrekbaar zijn. De fondsenwervende kracht die uitgaat van dat fiscale voordeel gaat gepaard met een verplichting van de Stichting om bepaalde informatie openbaar toegankelijk te maken. Met de informatie die hierna volgt voldoet de Stichting graag aan die verplichting.

Algemene informatie

De formele naam van de Stichting is: Stichting tot steun aan de White Eagle Lodge. De Stichting is ook wel bekend als de (Nederlandse) White Eagle Lodge. De Stichting is gevestigd in de woonplaats van de voorzitter en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41048017.

Het fiscaalnummer van de Stichting (RSIN) is 816041349.
De Stichting is bereikbaar via e-mailadres: info@whiteagle.nl.
Het doel, de missie en de bestaansreden van de Stichting is met name in Nederland de bevordering van healing en spirituele ontwikkeling te ondersteunen, waarbij deze bevordering geïnspireerd is door de doorgevingen van White Eagle, een broeder uit de wereld van het licht. Sinds haar oprichting heeft de Stichting volgens haar statuten ten doel: het geven van voorlichting over, het bevorderen van belangstelling voor en het werven van fondsen, ontvangen van bijdragen, schenkingen en andere baten ten behoeve van het werk van de White Eagle Lodge in Nederland.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal gewone leden. De landelijk leider(s) kunnen de bestuursvergaderingen bijwonen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid is gedeeld. Er is geen beloning verbonden aan het werk van de landelijk leider of de bestuursleden. Wel kan wegens het vele werk aan een specifieke taak of functie verbonden een vrijwilligersvergoeding worden toegekend tot een maximum van 1800 euro per jaar.

Activiteiten van de Stichting en beleidsontwikkeling.

Het actuele beleidsplan van de Stichting houdt kort gezegd in, om financieel, met gevraagd en ongevraagd advies en anderszins te helpen de bestaande en wenselijke nieuwe en bestaande activiteiten van de White Eagle Lodge vorm te geven, resp. uit te voeren. Tot die activiteiten behoren met name de uiteenlopende vormen van healing-werk, het binnen en buiten de kring van de leden en mede met het oog op de fondsenwerving geven van bekendheid en voorlichting over White Eagle en het werk van de White Eagle Lodge, het verzorgen van de uitgave en verspreiding van White Eagle publicaties zoals boeken, folders en het eigen periodiek de Poolster, het organiseren van cursussen voor healers, van algemeen toegankelijke diensten en een jaarlijkse bijeenkomst van leden/sympathisanten. De bedoelde hulp vindt steeds plaats in nauw overleg met de landelijke leiding en via hen ook met de groepsleiders (in o.a. Lunteren, Breda, Den Haag, Hengelo, Maastricht en Steenwijk).

De Stichting heeft in de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan het ontwikkelen en lanceren van een nieuwe website, een aantal nieuwe White Eagle boeken vertaald en uitgegeven. Jaarlijks worden er drie afleveringen van de Poolster uitgebracht, opfriscursussen en een vervolgcursus contactgenezing en andere bijeenkomsten van uiteenlopende groepen leden/sympathisanten verzorgd, externe informatieverzoeken afgehandeld, donaties en andere bijdragen geadministreerd, boeken tegen kostprijs op verschillende locaties verkocht, bijdragen geleverd ten behoeve van het internationale werk van de moederlodge in Engeland en aan de huur van de ruimten m.b.t. het onderhouden van contacten met de groepsleiders en met de moederlodge over het healing-werk, nieuwe activiteiten, publicaties, etc. Deze activiteiten beperken zich veelal niet tot een bepaald kalenderjaar. In de toekomst wil de Stichting werken aan een centrale locatie voor haar activiteiten.

De gevolgen van Corona hebben veel activiteiten van de Lodge belemmerd en stilgelegd zoals de life-diensten, van de andere kant heeft het ons bewust gemaakt van de mogelijkheden die internet biedt. Zo werden er regelmatig zoomdiensten gehouden. Ook als er weer life-diensten komen zullen we zeker ook nog regelmatig zoomdiensten organiseren omdat ook die in een behoefte voorzien. Contacthealing kwam geheel stil te liggen, zodat alleen healing op afstand bleef bestaan.

Financiën

De Stichting werft haar inkomsten onder haar leden/sympathisanten en besteedt deze aan haar algemeen nuttige doelstelling zoals hiervoor aangegeven. Voor de inzage in de financiële huishouding volstaat daarom de navolgende verkorte staat van baten en lasten in rubrieken, en met per rubriek de daadwerkelijke bestedingen. De cijfers betreffen de jaren 2020 en 2021.

Inkomsten         2021              2020
Lidmaatschap8.5659.566
Giften2.4144.968
Boeken en tijdschriften2.0082.104
Rente
(Cursus) activiteiten0170
Inkomsten groepen                        1.6152.062
Subtotaal                       14.602                          18.870
Uitgaven      20212020
Bijdrage internationaal werk incl. nieuwe tempel3.4838.753
Bestuur en leiding795550
Beheer stichting4.662 2.652
Drukwerk7.2979.426
Sponsoring activiteiten en cursussen1.121
Huurbijdrage groepen
Uitgaven groepen exclusief reserves1.6151.924
Subtotaal17.85224.426

Toelichting

De afgelopen jaren maken we gebruik van onze reserves, hetgeen met name komt door de (bijkomende) kosten van het drukken van boeken en het gratis ter beschikking stellen daarvan aan de leden. Dit past echter geheel in de lijn van de doelstellingen van de lodge aangezien de boeken de boodschap van White Eagle verspreiden. De reserves van de stichting, exclusief die van de groepen, bedragen ongeveer 170.000 euro.

Van de inkomsten uit lidmaatschap wordt 25 procent bijgedragen aan het internationale werk van de White Eagle Lodge. Hierbij worden meegenomen de abonnementen van leden op de Engelstalige bladen Stella Polaris en Altair.

De boekhouding van de groep Den Haag werd in 2020 en 2021 volledig door de stichting gedaan. Sinds Breda geen huurkosten meer heeft, kan er evenals bij Steenwijk niet van een lopende boekhouding gesproken worden. Er zijn alleen reserves bij de stichting in beheer. De groepen Hengelo, Lunteren en Maastricht hebben hun reserves bij de stichting ondergebracht maar voeren zelfstandig hun eigen lopende boekhouding.

De stichting heeft geen zeggenschap over de groepsgelden ook niet als ze hun boekhouding doet.

Huurbijdragen: de meeste groepen huren zelf per activiteit, resp. bijeenkomst een ruimte. Zo nodig subsidieert de stichting de huur voor ruimte voor groeps- of landelijke activiteiten. Breda en Steenwijk, de kleine groepen, hebben geen kosten i.v.m. huur van ruimtes. Hun beheerskosten zijn zo gering dat die uit het z.g. schaalgeld en/of koffiegeld gedekt worden.

Beheerskosten van de stichting zijn de secretariaats- en bestuurskosten, kosten voor de website en de bankkosten. Bestuurskosten bestaan naast de gebruikelijk kosten als administratiekosten ed. vooral uit vergoeding van benzine- en reiskosten en bijeenkomsten van leiding en/of bestuur.

Subsidies worden gegeven voor het organiseren van landelijke bijeenkomsten en healingcursussen.

Tijdschriften: de inkomsten betreffen de Nederlandstalige Poolster en de Engelstalige Stella Polaris en Altair. De kosten betreffen alleen de Poolster, die voor leden gratis is.

Boeken: De afgelopen jaren zijn er vanaf 2019 vier boeken opnieuw vertaald en uitgegeven t.w.: De stille stem. De weg van de ziel. Vriendschap met engelen en De Lichtbrenger.

Het opnieuw vertalen en uitgeven van boeken van White Eagle heeft meer tijd gevraagd dan verwacht: het kost erg veel tijd om de teksten m.b.v. de Engelse en de Nederlandse versie in een meer moderne taal om te zetten. Daarnaast is er een gebrek aan vertalers. We zullen echter doorgaan met het doen vertalen en uitgeven van de boeken van White Eagle, eventueel met het opnieuw uitgeven van de oude boeken die niet meer te verkrijgen zijn.

Verder gaat het om het weer oppakken van de oude activiteiten als het verzorgen van meditatiediensten (healing)cursussen, de organisatie van bijeenkomsten ed.