ANBI

De Stichting die het werk van de Nederlandse White Eagle Lodge ondersteunt, is een zogenoemde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI status brengt voor u mee, kort gezegd, dat al uw giften en bijdragen aan de Stichting voor u fiscaal aftrekbaar zijn. De fondsenwervende kracht die uitgaat van dat fiscale voordeel gaat gepaard met een verplichting van de Stichting om bepaalde informatie openbaar toegankelijk te maken. Met de informatie die hierna volgt voldoet de Stichting graag aan die verplichting.

Algemene informatie
De formele naam van de Stichting is: Stichting tot steun aan de White Eagle Lodge. De Stichting is ook wel bekend als de (Nederlandse) White Eagle Lodge. De Stichting is gevestigd te Enschede en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41048017.

Het fiscaalnummer van de Stichting (RSIN) is 816041349.
De Stichting is bereikbaar via e-mailadres: info@whiteagle.nl.
Het doel, de missie en de bestaansreden van de Stichting is met name in Nederland de bevordering van healing en spirituele ontwikkeling te ondersteunen, waarbij deze bevordering geïnspireerd is door de doorgevingen van White Eagle, een broeder uit de wereld van het licht. Sinds haar oprichting heeft de Stichting volgens haar statuten ten doel: het geven van voorlichting over, het bevorderen van belangstelling voor en het werven van fondsen, ontvangen van bijdragen, schenkingen en andere baten ten behoeve van het werk van de White Eagle Lodge in Nederland.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter (Marien Schelhaas), secretaris (Greet Faber-Vos), penningmeester (Geert Geraedts) en een aantal gewone leden (Victorine Hamers, Elly Sterrenberg en Jan Koenen). De landelijk leiders (Emilia van Leent en Hein Fleuren) kunnen de bestuursvergaderingen bijwonen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid is gedeeld. Er is geen beloning verbonden aan het werk van de landelijk leider of de bestuursleden. Wel kan de leiding van de Lodge, wegens het vele werk aan de functie verbonden, zonodig vacatiegeld ontvangen tot een maximum van 1500 euro per jaar voor het deelnemen aan vergaderingen met het bestuur van de stichting, de groepsleiders en bijeenkomsten in het land.

Activiteiten van de Stichting
Het actuele beleidsplan van de Stichting houdt kort gezegd in, om financieel, met gevraagd en ongevraagd advies en anderszins te helpen de bestaande en wenselijke nieuwe activiteiten van de White Eagle Lodge vorm te geven. Tot die activiteiten behoren met name de uiteenlopende vormen van het doorgaande healing-werk, het binnen en buiten de kring van de leden en mede met het oog op de fondsenwerving geven van bekendheid en voorlichting over White Eagle en het werk van de White Eagle Lodge, het verzorgen van de uitgave en verspreiding van tal van White Eagle publicaties zoals boeken, folders en het eigen periodiek de Poolster, het organiseren van cursussen voor healers, van algemeen toegankelijke diensten en een jaarlijkse bijeenkomst van leden/sympathisanten. De bedoelde hulp vindt steeds plaats in nauw overleg met de landelijke leiding en via hen ook met de groepsleiders (in Amsterdam, Lunteren, Breda, Den Haag, Hengelo, Maastricht en Steenwijk).

De Stichting heeft in het afgelopen jaar onder andere gewerkt aan het ontwikkelen en lanceren van een nieuwe website, een aantal nieuwe White Eagle boeken vertaald en de uitgave daarvan voorbereid, een aantal herdrukken van oudere boektitels en folders verzorgd. Jaarlijks worden er drie afleveringen van de Poolster uitgebracht, opfriscursussen en een vervolgcursus contactgenezing en andere bijeenkomsten van uiteenlopende groepen leden/sympathisanten verzorgd, externe informatieverzoeken afgehandeld, donaties en andere bijdragen geadministreerd, boeken tegen kostprijs op verschillende locaties verkocht, bijdragen geleverd ten behoeve van het internationale werk van de moederlodge in Engeland en aan de huur van de ruimten in Den Haag en Lunteren in verband met het landelijk medegebruik daarvan, contacten onderhouden met de groepsleiders en met de moederlodge over het healing-werk, nieuwe activiteiten, publicaties, etc. Deze activiteiten beperken zich veelal niet tot een bepaald kalenderjaar. In de toekomst wil de Stichting werken aan een centrale locatie voor haar activiteiten.

Financiën
De Stichting werft haar inkomsten volgens bestendig gebruik onder haar leden/sympathisanten en besteedt deze aan haar algemeen nuttige doelstelling zoals hiervoor aangegeven. Voor de inzage in de financiële huishouding volstaat daarom de navolgende verkorte staat van baten en lasten in rubrieken, en met per rubriek de daadwerkelijke bestedingen. De afgeronde bestedingen betreffen de jaren 2018 en 2019.

Inkomsten 2019 2018
Lidmaatschap 8.223

9.963

Giften 8.349 1.881
Boeken en tijdschriften  2.429

2.769

Rente
(Cursus) activiteiten 585 758
Inkomsten groepen  9.655
Subtotaal                        19.586

 

Uitgaven 2019 2018
Bijdrage internationaal werk incl. nieuwe tempel 11.726

2.345

Bestuur en leiding 2.757 2.359
Beheer stichting  1.664  1.456
Drukwerk 9.158 4.525
Sponsoring activiteiten en cursussen 2.405 2.587
Huurbijdrage groepen 2.900
Uitgaven groepen 27.710  11.141

 

Toelichting
Over het boekjaar 2019 is een negatief resultaat behaald van 8.124 euro, vooral door beduidend meer uitgaven ten behoeve van nieuwe boeken van White Eagle en door de afdracht van giften voor de herbouw van de tempel in NewLands. De reserves van de stichting, exclusief die van de groepen, bedragen ongeveer 170.000 euro.

Van de inkomsten uit lidmaatschap wordt 25 procent bijgedragen aan het internationale werk van de White Eagle Lodge. Hierin worden meegenomen de abonnementen van leden op de Engelstalige bladen Stella Polaris en Altair.

De boekhouding van de groepen Amsterdam en Breda wordt in 2018 volledig door de stichting gedaan. Sinds Breda geen huurkosten meer heeft, kan er evenals bij Steenwijk niet van een lopende boekhouding gesproken worden. Er zijn alleen reserves bij de stichting in beheer.

Sinds 2017 heeft een aantal groepen gelden gedeeltelijk gestald bij de stichting. Dit zijn Steenwijk, Hengelo en Maastricht. Hengelo, Lunteren en Maastricht voeren nog zelf een lokale boekhouding. De groep Den Haag heeft in 2018 nog een eigen bankrekening onder medeverantwoordelijkheid van de stichting, doch voert haar eigen boekhouding en beheert de genoemde rekening zelf. Met ingang van januari 2019 is de bankrekening van de groep Den Haag opgeheven en zijn de gelden bij de stichting ondergebracht. De boekhouding van de groep Den Haag wordt vanaf januari 2019 door stichting gevoerd.

In 2018 is Vijlen (nu Maastricht) begonnen haar reserves bij de stichting te parkeren.

Met Lunteren en Maastricht is de stichting in gesprek om naast het beheer van een gedeelte van hun reserves ook de boekhouding voor hen te gaan doen. In de loop van 2019 zal naar verwachting e.e.a. geregeld worden.

De stichting heeft geen zeggenschap over de groepsgelden ook niet als ze hun boekhouding doet.

Huurbijdragen: de meeste groepen huren zelf per activiteit, resp. bijeenkomst een ruimte. Zonodig subsidieert de stichting de huur voor ruimte voor groeps- of landelijke activiteiten. Breda en Steenwijk, de kleine groepen, hebben geen kosten i.v.m. huur van ruimtes. Hun beheerskosten zijn zo gering dat die uit het z.g. schaalgeld en/of koffiegeld gedekt worden.

Beheerskosten van de stichting zijn de secretariaats- en bestuurskosten, kosten voor de website en de bankkosten. Bestuurskosten bestaan naast de gebruikelijk kosten als administratiekosten ed. vooral uit vergoeding van benzine- en reiskosten en bijeenkomsten van leiding en/of bestuur.

Subsidies worden gegeven voor het organiseren van landelijke bijeenkomsten en healingscursussen.

Tijdschriften: de inkomsten betreffen de Nederlandstalige Poolster en de Engelstalige Stella Polaris en Altair. De kosten betreffen alleen de Poolster, die voor leden gratis is.

Boeken: in 2019 is een tweetal herziene uitgaven verschenen van de boeken van White Eagle.

Begroting 2019

Voor 2018 stond de heruitgave van een zestal boeken van White Eagle gepland waarvoor in totaal 7000 euro werd gereserveerd t.b.v. de voorbereiding, vormgeving, layout en de drukkosten van de uit te geven boeken. Deze post is naar 2019 verschoven. Verder gaat het om het continueren van bestaande activiteiten als healingcursussen, organisatie van (healing)diensten en bijeenkomsten.

terug naar contact